Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych

Odsłony: 2322

Testy HIV: bezpłatnie, anonimowo w punktach konsultacyjno-diagnostycznych

Warszawa
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Nowogrodzka 82 wejście B (II piętro), pon. – pt. 16 – 20
ul. Żelazna 79, pon. – pt. 16 – 19

Laboratorium Analiz Lekarskich IZIS
ul. Chmielna 4, tel. (22) 826 81 62, pon. – czw. 15 – 19, pt. 10 – 16

Specjalistyczna Przychodnia Internistyczna
ul. Jagiellońska 34 (pok. 103 i 105, I piętro) pon. i czw. 15.30 – 19

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza dla osób żyjących z HIV/AIDS
ul. Wolska 37, tel. (22) 33 58 101, 33 58 102, pon. – wt. 10 – 14

Płock
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
ul. Medyczna 19, (24) 364 64 04, czw. 15 – 18

- Zrób badanie min. po 6 tygodniach od potencjalnego zakażenia
- Badanie polega na pobraniu próbki krwi. Nie trzeba być na czczo
- Każdy wynik testu należy skonsultować ze specjalistą

Telefon zaufania HIV/AIDS:
22 692 82 26, 0 801 888 448, pon. – pt. 9 – 21
Więcej na www.aids.gov.pl

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Odsłony: 1956

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Odsłony: 2072

Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z serwisu mikroporady.

https://mikroporady.pl/

Mikroporady.pl - Pomoc w zarządzaniu mikro firmą

Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Ankieta - zapotrzebowanie na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych

Odsłony: 2343

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

POBIERZ ANKIETĘ

Możesz także wypełnić ankiete poprzez internet pod tym adresem http://www.ankietka.pl/ankieta/210404/ankieta-gmina-kazanow.html

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO - HARMONOGRAM

Odsłony: 2532

Urząd Gminy w Kazanowie

WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca PrawnyUrząd Gminy w Przyłęku

PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 18
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Tczowie

ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 21
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Policznie

CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 16
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego1

PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00
WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30
Pokój nr 15
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu obsługiwany jest przez organizację pozarządową Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Relacja z Uroczystego Orszaku Trzech Króli w Kazanowie - 2016

Odsłony: 2927

W dniu 6 stycznia 2016 roku w Święto Trzech Króli, w gminie Kazanów odbył się pierwszy Orszak Trzech Króli.

Władze Gminy na czele z Panią Wójt Teresą Pancerz-Pyrką, dziećmi i młodzieżą z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie, członkami Zespołu Ludowego „Kazanowianki znad Iłżanki”, strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie i w dużej mierze mieszkańcami zapoczątkowali to wydarzenie.

Czytaj więcej

ORSZAK TRZECH KRÓLI - 2016

Odsłony: 2264

O R S Z A K
T R Z E C H
K R Ó L I

6 styczeń 2016 godz. 11.45

Orszak ruszy spod Urzędu Gminy w Kazanowie

Maszerujemy do Kościoła
p.w. Przemienienia Pańskiego
w Kazanowie

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
Do wspólnego marszu i kolędowania

Organizatorzy

Wyjaśnienia dot. przetargu na odbiór wodpadów komunalnych - 2016

Odsłony: 2091

WYJAŚNIENIA Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016."

1. Zapytanie:
Jaka jest przewidywana ilość odpadów do zbiórki w roku 2016? Ewentualnie – jakie były ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Kazanów w latach ubiegłych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w paragrafie 1 podane są szacunkowe ilości odpadów komunalnych, odpadów zebranych selektywnie i odpadów zgromadzonych w PSZOKu.

Czytaj więcej

Dofinansowanie termomodernizacji z WFOŚiG

Odsłony: 2143

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że

"Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie" przy ul. Zwoleńskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 173.855,00 zł.

UWAGA! Urząd Gminy Kazanów nieczynny 24 grudnia 2015

Odsłony: 1964

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) Urząd Gminy w Kazanowie będzie nieczynny.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, jeżeli święto przypada w sobotę, a tak będzie w dniu 26 grudnia 2015 roku pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Tym dniem będzie 24 grudnia 2015 roku.

W tym dniu będzie również nieczynna Gminna Biblioteka w Kazanowie i Filia w Kowalkowie.