Inwestycje realizowane w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 1851

W gminie Kazanów realizowane są dwie inwestycje.

W ramach inwestycji „Wodociąg Wólka Gonciarska” realizowany jest I etap wodociągowania z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska. Prace trwają od 27 sierpnia 2015r., a planowane zakończenie jest na dzień 10 listopada 2015r.

Druga inwestycja, która jest obecnie realizowana dotyczy termoodernizacji budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarne w Kazanowie. Umowa został podpisana. Na obecną chwilę wykonana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu. Trwają prace przy elewacji. Planowany termin zakończenia to 30 wrzesień 2015r.

Czytaj więcej

Odbiory inwestycji w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 2753

Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów

W dniu 14.09.2015r. została uroczyście otwarta wyremontowana droga na odcinkach drogi powiatowej Kazanów – Wielgie oraz Kazanów – Kopiec.
W przecięciu biało-czerwonej wstęgi obok Pani Wójt Teresy Pancerz – Pyrka i Przewodniczącego Rady Gminy Kazanów Pana Pawła Jamki uczestniczyli Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek, Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Waldemar Urbański, Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego Arkadiusz Sulima, Etatowy Członek Zarządu Pan Jerzy Sowula, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Panem Tomaszem Mordzińskim oraz przedstawiciele Rady Powiatu Zwoleń Pan Andrzej Szczypiór i Bogusław Bernaciak.

Prace przy odbudowie drogi polegały na odbudowie odcinków dróg wraz z przepustami odwadniającymi. Środki finansowe zostały pozyskane przez władze powiatu zwoleńskiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z tym, iż w roku ubiegłym miał miejsce nawalny deszcz, który spowodował uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustów. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w znacznym stopniu wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo w gminie Kazanów.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 25 września 2015

Odsłony: 1790

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 25.09.2015r. w godz. od 15.00 do 19.00 do PSP w Zakrzówku.

Źródła legalnej kultury w internecie

Odsłony: 1795

GOPS w Kazanowie informuje, że na stronie Narodowego Centrum Kultury, powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.nck.pl, w zakładce Edukacja, podzakładce Kultura Dostępna – Przejdź do Portalu Kulturodostepna.pl, w sekcji Kultura w Internecie znajduje się m.in. spis źródeł legalnej kultury w internecie, informacje gdzie można bezpłatnie obejrzeć film, przeczytać książkę, posłuchać audiobooka, informacje o zasobach z audiodeskrypcją, tłumaczeniami migowymi oraz materiały opatrzone transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Czytaj więcej

Stypendium szkolne 2015/16

Odsłony: 1819

W dniach 1 - 15 września 2015 roku w pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Kazanowie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia będą przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kazanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 456 zł na osobę.

Decyzja dotycząca stypendium będzie wydawana na podstawie wniosku dostarczonego wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o wysokości wszelkich dochodów uzyskanych przez rodzinę w miesiącu sierpniu 2015 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz w szkołach na terenie Gminy Kazanów.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów (rachunków lub faktur) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kazanowie, pok. Nr 15, tel. 048 676-61-03.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

Wnioski o oszacowanie szkód - szusza 2015

Odsłony: 1710

Urząd Gminy w Kazanowie w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi wysokimi temperaturami i brakiem dostatecznej ilości opadów, co przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości i jakości plonów, rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 7 września 2015 r.
Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez wojewodę przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

POBIERZ WNIOSEK

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

ARR - Rozłożenie na raty opłaty za przekroczenie kwot mlecznych 2014/2015

Odsłony: 1886

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Warszawa, 2015.08.20

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Czytaj więcej

Odwołanie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 1730

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie: czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się zmianę czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie w godzinach 7.00 – 14.00 z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

UWAGA! Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 1937

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 07 sierpnia 2015 roku

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, z a r z ą d z a m skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Kazanowie bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Od dnia 10 sierpnia 2015 roku do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od 7.00 do 14.00.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

ECDL START dla mazowieckich kadr

Odsłony: 1772

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" -
to  bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne).

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej