Wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 2016

Odsłony: 1879

Zgodnie ze Statutem Ochotniczych Straż Pożarnych w 2016 roku odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, co 5 lat strażacy wybierają swoje Władze.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP zebrania odbyły się w miesiącu lutym we wszystkich 8 jednostkach istniejących na terenie gminy.

W zebraniach udział wzięli: Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Adam Dąbrowski, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Radni gminy, sołtysi oraz sympatycy pożarnictwa. Na zebraniach podsumowana została działalność poszczególnych OSP w 5-cio letniej kadencji, ustalono plan działania na rok bieżący. Strażacy wybrali nowe władze w OSP:

Czytaj więcej

Obchody 74 rocznicy zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic w czasie II Wojny Światowej

Odsłony: 1227

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz – Pyrka
serdecznie zaprasza

w dniu 20 marca 2016 roku

na obchody 74 rocznicy
zamordowania mieszkańców Kazanowa i okolic
w czasie II Wojny Światowej

74 rocznica zamordowania

Program uroczystości:
godz. 12.00 – msza święta w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Kazanowie
godz. 13.30 – uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem pomordowanych
godz. 14.00 – spotkanie koleżeńskie w Publicznym Gimnazjum w Kazanowie

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego 500+

Odsłony: 1397

Program „Rodzina 500+” reguluje ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko osobom, którym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok 2014. Ponadto prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje po złożeniu wniosku, który będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie mieszczącym się przy ul. Plac Partyzantów 28, 26 – 713 Kazanów.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nastąpi w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Dodatkowe informacje na temat świadczenia wychowawczego można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Rodzina 500+” (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/), w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w pokoju nr 11, jak również pod nr tel. 48 676-60-33 wew. 23.

POBIERZ WNIOSEK 500+

ARiMR Zwoleń - zaproszenie na szkolenie

Odsłony: 1773

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Biuro Powiatowe w Zwoleniu

ZAPROSZENIE

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu zaprasza na szkolenie z zakresu:

"Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016"

Szkolenie odbędzie się w dniu 11-03-2016 (piątek) o godzinie 12.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Kazanowie.

Zapraszam
p.o. Kierownika Biura Powiatowego
Paweł Drobek

Nieruchomości do sprzedaży w gm. Kazanów - 2016

Odsłony: 1335

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art.35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28 w dniach od 29.02.2016r. do 21.03.2016r. (21 dni), w poszczególnych miejscowościach, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.kazanow.pl został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Niedarczów Górny Kolonia gm. Kazanów, dz. nr ew. 274/2 o pow. 600,00 m2.
2. Ranachów gm. Kazanów dz. nr ew. 263/1 o pow.700,00 m2.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 i ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się do dnia 12 kwietnia 2016r.

POBIERZ WYKAZ

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Relacja z debaty "Wspólnie bezpieczniej" - 2016

Odsłony: 1415

W dniu 18 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyła się debata społeczna pn.: "Wspólnie bezpieczniej" - dotycząca bezpieczeństwa.

W debacie uczestniczyli m.in. Pani Teresa Pancerz – Pyrka Wójt Gminy Kazanów, Pan Leszek Derlatka – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu, Pan Jan Gogacz - Kierownik Posterunku Policji w Kazanowie , policjanci z Komendy Policji ze Zwolenia i Kazanowa, Pani Anna Staszewska – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pani Teresa Kacperczyk – Baran – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zwoleniu, Radni Rady Gminy Kazanów na czele z Przewodniczącym RG Panem Pawłem Jamką, Dyrektorzy podległych placówek oświatowych, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Kazanów.

Głównym tematem debaty było bezpieczeństwo. Została przedstawiona prezentacja m.in. o tym jak uniknąć oszustwa, jak być bezpiecznym w miejscu zamieszkania, jak być widocznym na drodze, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym oraz gdzie szukać pomocy.

Uczestnicy debaty czynnie brali udział w spotkaniu, zadawali pytania, zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia mające wpływ na poprawę i zwiększenie bezpieczeństwa na naszym terenie.

Czytaj więcej

Komunikat dot. opłat środowiskowych - 2016

Odsłony: 1553

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż wkrótce upłyną terminy przedkładania wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2015 na konta redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, tj.:

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny BEZPIECZNIE NA WSI - NIEBEZPIECZNE ATRAKCJE W WAKACJE

Odsłony: 1877

Już po raz szósty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

"Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje"

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi.

Czytaj więcej

Debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa! - 2016

Odsłony: 1383

Zapraszamy mieszkańców gminy Kazanów do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa!

Debata odbędzie się:
w dniu 18 Lutego 2016 roku
w godzinach 12.00-13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie.

Porozmawiamy o tym:
• jak uniknąć oszustwa?
• jak być bezpiecznym w miejscu zamieszkania?
• jak być widocznym, bezpiecznym na drodze?
• jak zapewnić bezpieczeństwo osobom starszym?
• gdzie szukać pomocy?

Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym.
(Klaus Neyman)