GOPS Kazanów Wydawanie żywności 03 listopada 2015r

Odsłony: 4581

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 03.11.2015r (wtorek) w godz. od 15,30 do 19,00 do PSP Zakrzówek.  

Konsultacje społeczne pożytek publiczny - na rok 2016

Odsłony: 4561

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje będą trwały od 29 października 2015r do 18 listopada 2015r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 18 listopada 2015r.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 26 października 2015

Odsłony: 4520

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 26.10.2015r. (poniedziałek) w godz. od 15.00 do 19.00.

Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022

Odsłony: 4013

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

1.Tytuł projektu
Aktualizacja "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

Czytaj więcej

Inwestycje realizowane w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 4128

W gminie Kazanów realizowane są dwie inwestycje.

W ramach inwestycji „Wodociąg Wólka Gonciarska” realizowany jest I etap wodociągowania z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska. Prace trwają od 27 sierpnia 2015r., a planowane zakończenie jest na dzień 10 listopada 2015r.

Druga inwestycja, która jest obecnie realizowana dotyczy termoodernizacji budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarne w Kazanowie. Umowa został podpisana. Na obecną chwilę wykonana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu. Trwają prace przy elewacji. Planowany termin zakończenia to 30 wrzesień 2015r.

Czytaj więcej

Odbiory inwestycji w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 5253

Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów

W dniu 14.09.2015r. została uroczyście otwarta wyremontowana droga na odcinkach drogi powiatowej Kazanów – Wielgie oraz Kazanów – Kopiec.
W przecięciu biało-czerwonej wstęgi obok Pani Wójt Teresy Pancerz – Pyrka i Przewodniczącego Rady Gminy Kazanów Pana Pawła Jamki uczestniczyli Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek, Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Waldemar Urbański, Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego Arkadiusz Sulima, Etatowy Członek Zarządu Pan Jerzy Sowula, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Panem Tomaszem Mordzińskim oraz przedstawiciele Rady Powiatu Zwoleń Pan Andrzej Szczypiór i Bogusław Bernaciak.

Prace przy odbudowie drogi polegały na odbudowie odcinków dróg wraz z przepustami odwadniającymi. Środki finansowe zostały pozyskane przez władze powiatu zwoleńskiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z tym, iż w roku ubiegłym miał miejsce nawalny deszcz, który spowodował uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustów. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w znacznym stopniu wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo w gminie Kazanów.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 25 września 2015

Odsłony: 4070

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 25.09.2015r. w godz. od 15.00 do 19.00 do PSP w Zakrzówku.

Źródła legalnej kultury w internecie

Odsłony: 4329

GOPS w Kazanowie informuje, że na stronie Narodowego Centrum Kultury, powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, www.nck.pl, w zakładce Edukacja, podzakładce Kultura Dostępna – Przejdź do Portalu Kulturodostepna.pl, w sekcji Kultura w Internecie znajduje się m.in. spis źródeł legalnej kultury w internecie, informacje gdzie można bezpłatnie obejrzeć film, przeczytać książkę, posłuchać audiobooka, informacje o zasobach z audiodeskrypcją, tłumaczeniami migowymi oraz materiały opatrzone transkrypcjami dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Czytaj więcej

Stypendium szkolne 2015/16

Odsłony: 4013

W dniach 1 - 15 września 2015 roku w pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Kazanowie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia będą przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kazanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 456 zł na osobę.

Decyzja dotycząca stypendium będzie wydawana na podstawie wniosku dostarczonego wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o wysokości wszelkich dochodów uzyskanych przez rodzinę w miesiącu sierpniu 2015 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz w szkołach na terenie Gminy Kazanów.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów (rachunków lub faktur) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kazanowie, pok. Nr 15, tel. 048 676-61-03.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

Wnioski o oszacowanie szkód - szusza 2015

Odsłony: 3966

Urząd Gminy w Kazanowie w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi wysokimi temperaturami i brakiem dostatecznej ilości opadów, co przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości i jakości plonów, rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 7 września 2015 r.
Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez wojewodę przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

POBIERZ WNIOSEK

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka