Stanowisko ds. Oświaty

Stanowisko ds. Oświaty

Mirosław Drela – inspektor 48 386-49-17

Ilona Skorupska - 48 386-49-13


oswiata@kazanow.pl


Stanowisko jest samodzielnym stanowiskiem pracy wydzielonym w strukturze Urzędu Gminy i podległym bezpośrednio kierownikowi jednostki - Wójtowi Gminy.

Do zadań stanowiska należy:

1) współdziałanie z kadrą kierownicza szkół i przedszkoli,
2) współdziałanie z organami gminy, lokalnym środowiskiem oraz utrzymanie kontaktów ze związkami zawodowymi, stowarzyszeniami - zgodnie z kompetencjami,
3) prowadzenie nadzoru nad obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną w zakresie ustalonym przez Wójta Gminy i we współpracy ze Skarbnikiem Gminy
4) koordynacja dowozu dzieci do szkół oraz wnioskowanie o zapewnienie w budżecie środków na koszty dowozu dzieci,
5) współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie oceny działalności szkół oraz realizacji zaleceń,
6) przygotowanie i organizacja konkursów na dyrektorów szkół,
7) opracowanie wspólnie z komórką ewidencji ludności informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku od 3 do 15 lat i przesyłanie je do dyrektorów szkół i przedszkola,
9) koordynacja zadań w zakresie doposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania,
10) analiza przedstawionych przez dyrektorów szkół i przedszkola arkuszy organizacyjnych oraz przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków w tym zakresie,
11) pomoc w organizacji przetargów w jednostkach oświatowych oraz organizacja przetargów na zadanie oświatowe prowadzona przez organ prowadzący,
12) prowadzenie procedury związanej z przyznawaniem stypendiów o charakterze socjalnym,
13) prowadzenie procedury związanej z przyznawaniem „Wyprawki szkolnej”
14) przeprowadzanie procedury dotyczącej wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
15) przeprowadzanie procedury związanej z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
14) przeprowadzanie procedury w zakresie zwrotu kosztów pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami, w celu przygotowania zawodowego;
15) przeprowadzanie procedury związanej z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
16) prowadzenie spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych dla jednostek oświatowych, Urzędu Gminy oraz Biblioteki Publicznej
17) prowadzenie spraw związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Kazanów
18) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi oraz udzielenie im pomocy w realizacji zadań,
l9) sporządzanie sprawozdawczości statystycznej
20) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta z zakresu oświaty oraz realizacja podjętych uchwał i zarządzeń,
21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i kontrolą wykorzystania dotacji celowych na zadania oświatowe,
22) koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zabezpieczenia środków finansowych na ten cel
23) prowadzenie procedury refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych