Wybór oferty w przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016

Odsłony: 4792

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/2/2015.

Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak , numer ogłoszenia w BZP: 7720-2016 z dnia 12.01.2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie, pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, Tel 48 6766033, 48 6766035, fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016.

II.2) Rodzaj Zamówienia: usługi
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie:
a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów,
b) odpadów zbieranych selektywnie,
c) odpadów wielkogabarytowych i opon,
d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów,
e) odpadów elektro
f) odpadów ulegających biodegradacji,
g) obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy Kazanów.

II.4) Wspólny słownik zamówień (CPV): 90.51.10.00.2 , 90.50.00.00.2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb Udzielania Zamówienia: Przetarg nieograniczony.
III.2) Informacje Administracyjne
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 11.01.2016r.
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4
IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0
IV.4) Nazwa i Adres Wykonawcy, któremu udzielono Zamówienia:

Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200.000,00 PLN.
IV.6) Informacja o Cenie Wybranej Ofert oraz o Ofertach z Najniższą i Najwyższą Ceną:

Cena wybranej oferty cena brutto: 172.284,00 zł.

Oferta z najniższą ceną brutto: 172.284,00.
Oferta z najwyższą ceną brutto: 294.983,21 zł.

Waluta: PLN.

Kazanów, 2016-01-12.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr 7720-2016 z dn. 12.01 2016r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.