Przetarg - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015"

Odsłony: 4143

RGK-PN-271/3/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych.

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015"


Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 257467-2014 z dnia 12.12.2014r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl
 

POBIERZ DOKUMENTY

Opis przedmiotu zamówienia:
Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie: a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów, ) odpadów zbieranych selektywnie, c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów, d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów, e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów, f) odpadów ulegających biodegradacji g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy. Obszar gminy zajmuje 9495 ha. Liczba ludności 4693 osób. W skład gminy wchodzi 24 sołectwa.

Miejsce wykonania usługi: cały teren gminy.

Wspólny słownik zamówień (CPV) : 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2

Czas trwania zamówienia: od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.

Wymagane wadium: nie dotyczy
Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów ( sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 22.12.2014r. (poniedziałek) do godz. 10.00.
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.12.2014 r. godzina 10.15, Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.

Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
Kazanów, 2014-12-12.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr .257467 - 2014 z dn. 12.12. 2014r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu.
4. a/a
 

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka