Zawiadomienie o wykonawcach których oferty zostały odrzucone - odbiór odpadów 2015

Odsłony: 4594

Kazanów, 2014.12.23.
Znak : RGK-Pn-271/3/2014.

ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015, jako - Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp odrzucił ofertę następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76 , 26-600 Radom.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Czytaj więcej

Informacja o wsparciu WFOŚIGW wodociąg i SUW 2014r.

Odsłony: 4681

Tytuł programu: Zadania z zakresu gospodarki wodnej
Nr programu: 2014-GW-2

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla miejscowości Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 81.967,00 zł.

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wólka Gonciarska gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 624.343,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Czytaj więcej

Odpowiedzi na zapytania w przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

Odsłony: 4339

Kazanów, 2014-12-17
Znak: RGK-Pn-271/3-1/2014.

WYJAŚNIENIE
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Czytaj więcej

Wybór oferty w przetargu "Dostawa oleju opałowego 2014/15"

Odsłony: 4193

Kazanów, dnia 2014.11.06
Znak: GPI-341/8/2014

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zawiadamia, że w przetargu – zapytanie o cenę odbytym w dniu 05 listopada 2014 r. na wykonanie zamówienia pn.:

"Dostawa oleju opałowego do celów grzewczych dla Publicznego Gimnazjum w Kazanowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kazanowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kazanowie, Publiczne Przedszkole w Kazanowie."

wybrano ofertę:

- "MER-TRANS” Pan Michał Pajdziński Grabina 2, 26-640 Skaryszew

Czytaj więcej

Wybór oferty: przetarg na dostawę opału do jednostek komunalnych 2014/2015

Odsłony: 4463

Kazanów, dnia 2014.09.29
Znak: GPI-341/8/2014

ZAWIADOMIENIE
Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 25 września 2014 r. na wykonanie zamówienia pn.:

"Dostawa opału do jednostek Komunalnych na terenie Gminy Kazanów w sezonie grzewczym 2014/2015"

wybrano ofertę:

- Firma Handlowo-Usługowa „Diana" Szczerek Sławomir, 26-080 Mniów, Wolka Klucka 201

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2014/15

Odsłony: 4357

GPI-341/7/2014
Kazanów 2014.09.15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
                                                  
Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2014/2015.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem 196145-2014 dnia 15.09.2014r.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu: Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875 m.b. w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 5039

GMINA KAZANÓW

Kazanów, 2016-08.02.

Znak : GPI- PN 271/5/2016

Z A W I A D O M I E N I E
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity  Dz. U.  z 2015r., poz. 2164 późń. zm. ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 01.08.2016r. na roboty budowlane w zakresie: ,,Przebudowa drogi gminnej o nr 450119W na długości 875 m.b. w miejscowości Zakrzówek Kolonia,, komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Oferta nr 2  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Perzyny 94A, 26-700 Zwoleń
oferując cenę brutto – 220.369,88 zł. Słownie: Dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 89/100 i z okresem gwarancji na 5 lat.

Kryterium oceny ofert była cena i okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 97,70 pkt. Zamawiający informuje, że do przetargu przystąpiło trzech następujących Wykonawców:

Oferta nr 1 P.P.U.H. ,,INTERBUD,, Sp. z o.o. UL. Limanowskiego 154, 26-600 Radom
cena brutto 292.975,24 zł., okres gwarancji 5 lat  - 74,31 pkt.

Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Perzyny 94A, 26-700 Zwoleń
cena brutto - 220.369,88 zł., okres gwarancji 5 lat - 97,70 pkt.

Oferta nr 3 ,,BUDROMOST Starachowice,, Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31 , 27-215 Wąchock
cena brutto - 218.906,18 zł., okres gwarancji 4 lata - 96, 66 pkt.

Czytaj więcej