PINB

Odsłony: 360

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych (budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem) o obowiązku wynikającym z art. 61, 62 ustawy Prawo budowlane z 1994r. (Dz. U z 2020r., poz. 1333 tj.)

W/w osoby są zobowiązane w trakcie użytkowania obiektów budowlanych do zapewnienia kontroli   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych w tym zasilanych z butli (propan-butan) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych  powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim  oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.            A kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych , w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych 

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej  przeprowadzana jest co najmniej raz w roku przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy  wykonywaniu dozoru  nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych 

Obowiązek w/w kontroli ciąży również na właścicielach lub zarządcach budynku mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego z wyłączeniem kontroli stanu technicznego elementów budynku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu przeprowadzi kontrole doraźne wybranych obiektów budowlanych w zakresie spełnienia przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ciążących na nich obowiązków wynikających z przytoczonych przepisów ustawy Prawo budowlane

                                                           PINB W ZWOLENIU

                                                           inż. Jan Galewski