Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Odsłony: 3203

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2018

 

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacje pozarządowe,
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku .
II. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadań:
1. Organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.
2. Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ogólnopolskim.
3. Dofinansowanie Gminnego Klubu Sportowego "Iłżanka" Kazanów, Uczniowsko-Ludowego Klubu Sportowego w Kazanowie- w Sekcji Tenisa Stołowego.
4. Zatrudnienie kadry trenerskiej.
5. Zakup sprzętu sportowego.
6. Utrzymanie obiektu sportowego i konserwacja urządzeń sportowych.
Wysokość środków publicznych .
III. Łączna wartość środków publicznych przeznaczonych na wspieranie tych zadań: 80.000zł
( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
- sekcja tenisa stołowego 5 000(słownie złotych : pięć tysięcy )
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 75 000 zł. ( słownie złotych : siedemdziesiąt pięć tysięcy )

IV. Termin składania ofert:
Oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań / Dz. U z 2016r., poz. 1300/ należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kazanowie ( pok. nr 8, I - piętro) lub pocztą ( liczy się data wpływu do Urzędu ) na adres: Urząd Gminy w Kazanowie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta realizacji zadania publicznego” w terminie do 29.01.2018 roku. Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Do oferty należy dołączyć:
● kopię aktualnego wypisu z KRS lub innego rejestru ewidencji ( wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty. Oferty niekompletne i nieprawidłowe wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty ocenia Komisja Konkursowa, która dokonuje wyboru ofert w oparciu o następujące kryteria:

1. Ocena formalna
2. ocena merytoryczna wartość oferty (atrakcyjność oferty, sposób promocji zadania i popularyzacji sportu),zgodność z warunkami konkursowymi
3. możliwości realizacji zadania przez oferenta (posiadana baza sportowa, zasoby rzeczowe, wykwalifikowana kadra trenerska),wkład rzeczowy osobowy
4. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania ( przejrzystość i szczegółowość kalkulacji, zaangażowanie środków pozabudżetowych),planowany prze oferenta udział środków własnych oraz z innych źródeł .
5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
7. zasięg przedsięwzięcia.

O wynikach konkursu oferent zostanie poinformowany pisemnie. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna.

Powyższe ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kazanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów (po adresem www.ugkazanow.bip.org.pl) oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl

Kazanów, dnia 03.01.2018r.

Wójt Gminy
/-/ Teresa Pancerz – Pyrka

Zarządzenie