Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej

Odsłony: 3279

fundusze europejskie

04/2017  
(nr kolejny ogłoszenia)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

I. Termin składania wniosków od dnia 19 września 2017 r. do dnia 05 października 2017 r. do godziny 14:00.

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej, do siedziby Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu przy ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia.

III. Zakres tematyczny:

• Infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 );

IV. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą;
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
- 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, rozdział VI, str. 43).

V. warunki udzielenia wsparcia:

V.1 Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, w tym służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej a ponadto:
- spełnić warunki oceny wstępnej,
- zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- nie może generować zysku,
- średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami  musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 23 pkt.

V.2 W przypadku dużej ilości wniosków spełniających warunki wsparcia, o możliwości uzyskania dofinansowania decyduje miejsce na liście rankingowej projektów.

VI. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

VII. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia:

VII.1 Warunków udzielenia wsparcia:

1) Dokumenty potwierdzające, że inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji;
2) Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada
- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- jeżeli jest osoba fizyczną, kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

VII.2 Kryteriów wyboru określonych w LSR:

1) Fiszka projektowa wypełniona zgodnie z instrukcją;
2) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 1- Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego np. kopia umowy o przyznanie pomocy, kopia przelewu środków finansowych;
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium nr 4- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, o ile dotyczy.

VIII. Limit środków  w ogłoszonym naborze wynosi:- 2 015 582,72 zł.

IX. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, telefon (48) 676 20 29, email: stowarzyszeniedir@tlen.pl
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Link do ogłoszenia na stronie LGD: