Informacja CEEB

Odsłony: 184

Urząd Gminy Kazanów informuje, że od dnia 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”).

ceeb.jpg

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127). Ustawa w art. 27g przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia deklaracji:

Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących wyznaczono termin do 12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.

W przypadku nowych obiektów, deklarację dot. użytkowanego źródła ogrzewania budynku należy złożyć w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia.

Forma i zakres deklaracji:

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
 
Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

1) w formie elektronicznej - przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu (forma elektroniczna dostępna od 1 lipca 2021 r.) poprzez stronę: https://zone.gunb.gov.pl/.
2) w formie papierowej - do Wójta Gminy Kazanów, siedziba: Kazanów Plac Partyzantów 28; dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Kazanów mogą:

-przesłać na adres Urzędu Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28 lub
- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.

deklaracja-A-30.06.2021

deklaracja-B-30.06.2021

Obowiązek informacyjny- źródła ciepła w budynku (CEEB)