Stypendium szkolne 2015/16

Odsłony: 2565

W dniach 1 - 15 września 2015 roku w pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Kazanowie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia będą przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kazanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 456 zł na osobę.

Decyzja dotycząca stypendium będzie wydawana na podstawie wniosku dostarczonego wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o wysokości wszelkich dochodów uzyskanych przez rodzinę w miesiącu sierpniu 2015 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz w szkołach na terenie Gminy Kazanów.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów (rachunków lub faktur) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kazanowie, pok. Nr 15, tel. 048 676-61-03.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

Wnioski o oszacowanie szkód - szusza 2015

Odsłony: 2467

Urząd Gminy w Kazanowie w związku z panującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi spowodowanymi wysokimi temperaturami i brakiem dostatecznej ilości opadów, co przyczyni się do znacznego obniżenia wysokości i jakości plonów, rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 7 września 2015 r.
Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez wojewodę przystąpi do szacowania strat. Protokół z szacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

POBIERZ WNIOSEK

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka

ARR - Rozłożenie na raty opłaty za przekroczenie kwot mlecznych 2014/2015

Odsłony: 2667

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Warszawa, 2015.08.20

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Czytaj więcej

Odwołanie zmiany czasu pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 2540

Zarządzenie Nr 39/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 14 sierpnia 2015 roku

w sprawie: czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się zmianę czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie w godzinach 7.00 – 14.00 z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 07 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

UWAGA! Skrócony czas pracy Urzędu Gminy Kazanów

Odsłony: 2765

Zarządzenie Nr 36/2015
Wójta Gminy Kazanów
z dnia 07 sierpnia 2015 roku

w sprawie: skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Kazanowie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2013r. poz. 594/ oraz § 15 ust 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują na wzrost temperatury powietrza, z a r z ą d z a m skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Kazanowie bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2. Od dnia 10 sierpnia 2015 roku do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od 7.00 do 14.00.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2015 roku.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

ECDL START dla mazowieckich kadr

Odsłony: 2506

Projekt pod nazwą "ECDL START dla mazowieckich kadr" -
to  bezpłatne szkolenia z obsługi komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne).

Finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności 28-31 lipca 2015

Odsłony: 2663

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniach od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 do budynku „organistówki” w Kazanowie, ul. Kościelna 44.

LGD Dziedzictwo i Rozwój - zaproszenie na konsultacje

Odsłony: 3287

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej i koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, który określi kierunki naszych działań na lata 2015-2022, zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających w obrębie gmin Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń, do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach informacyjno-diagnostycznych na temat słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Chcesz uzyskać dofinansowanie? Przyjdź i podziel się swoim pomysłem.
Jeśli Twoja propozycja znajdzie się w strategii, łatwiej uzyskasz wsparcie finansowe.


Czytaj więcej

OSTRZEGAMY ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!

Odsłony: 2622

Każdego roku na polskiej wsi dochodzi do bardzo dużej liczby wypadków. Pomimo iż ta liczba z roku na rok spada, nadal zawód rolnika należy do niebezpiecznych. Ryzyko wypadku śmiertelnego w rolnictwie jest prawie czterokrotnie wyższe niż poza rolnictwem. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano 27 wypadków śmiertelnych, z czego połowa to wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu. Szczególnie niebezpieczne są okresy wczesnej wiosny i lata. W okresie żniw następuje nagromadzenie prac polowych i zwiększenie wysiłku fizycznego. Zmęczenie oraz nieustanny pośpiech podczas wielogodzinnych prac polowych naraża rolnika na ryzyko zaistnienia wypadku. W najbliższych dniach rozpoczynają się żniwa. Właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków na wsi. Ulegają im zarówno osoby dorosłe jak i dzieci pozostawiane w tym okresie bez opieki.

Czytaj więcej