Ankieta - zapotrzebowanie na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych

Odsłony: 2957

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

POBIERZ ANKIETĘ

Możesz także wypełnić ankiete poprzez internet pod tym adresem http://www.ankietka.pl/ankieta/210404/ankieta-gmina-kazanow.html

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZWOLEŃSKIEGO - HARMONOGRAM

Odsłony: 3262

Urząd Gminy w Kazanowie

WTOREK w godzinach od 11:00 do 15:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca PrawnyUrząd Gminy w Przyłęku

PONIEDZIAŁEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 18
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Tczowie

ŚRODA w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 21
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Urząd Gminy w Policznie

CZWARTEK w godzinach od 10:00 do 14:00
Pokój nr 16
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu, ul. Wojska Polskiego 78

PIĄTEK w godzinach od 8:00 do 12:00
Pokój nr 6
Bezpłatnych porad prawnych udziela Adwokat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zwoleniu ul. Plac Kochanowskiego1

PONIEDZIAŁEK w godz. od 8:00 do12:00
WTOREK-PIĄTEK w godz. od 7:30 do 11:30
Pokój nr 15
Bezpłatnych porad prawnych udziela Radca Prawny

Punkt mieszczący się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zwoleniu obsługiwany jest przez organizację pozarządową Lubelski Ośrodek Samopomocy ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin

Mieszkańcy Powiatu Zwoleńskiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w dowolnym punkcie utworzonym na terenie Powiatu.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Relacja z Uroczystego Orszaku Trzech Króli w Kazanowie - 2016

Odsłony: 3596

W dniu 6 stycznia 2016 roku w Święto Trzech Króli, w gminie Kazanów odbył się pierwszy Orszak Trzech Króli.

Władze Gminy na czele z Panią Wójt Teresą Pancerz-Pyrką, dziećmi i młodzieżą z Zespołem Placówek Oświatowych w Kazanowie, członkami Zespołu Ludowego „Kazanowianki znad Iłżanki”, strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie i w dużej mierze mieszkańcami zapoczątkowali to wydarzenie.

Czytaj więcej

ORSZAK TRZECH KRÓLI - 2016

Odsłony: 2871

O R S Z A K
T R Z E C H
K R Ó L I

6 styczeń 2016 godz. 11.45

Orszak ruszy spod Urzędu Gminy w Kazanowie

Maszerujemy do Kościoła
p.w. Przemienienia Pańskiego
w Kazanowie

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
Do wspólnego marszu i kolędowania

Organizatorzy

Wyjaśnienia dot. przetargu na odbiór wodpadów komunalnych - 2016

Odsłony: 2738

WYJAŚNIENIA Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016."

1. Zapytanie:
Jaka jest przewidywana ilość odpadów do zbiórki w roku 2016? Ewentualnie – jakie były ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Kazanów w latach ubiegłych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 do SIWZ – Projekt umowy w paragrafie 1 podane są szacunkowe ilości odpadów komunalnych, odpadów zebranych selektywnie i odpadów zgromadzonych w PSZOKu.

Czytaj więcej

Dofinansowanie termomodernizacji z WFOŚiG

Odsłony: 2767

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że

"Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie" przy ul. Zwoleńskiej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie 173.855,00 zł.

UWAGA! Urząd Gminy Kazanów nieczynny 24 grudnia 2015

Odsłony: 2570

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 roku (Wigilia) Urząd Gminy w Kazanowie będzie nieczynny.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy oraz zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, jeżeli święto przypada w sobotę, a tak będzie w dniu 26 grudnia 2015 roku pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny od pracy. Tym dniem będzie 24 grudnia 2015 roku.

W tym dniu będzie również nieczynna Gminna Biblioteka w Kazanowie i Filia w Kowalkowie.

Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej

Odsłony: 2652

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska – I etap" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie – 768.000,00 zł.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zwoleniu poszukuje wykonawcy

Odsłony: 2990

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zwoleniu poszukuje podmiotu do wykonania zastępczego na koszt i niebezpieczeństwo Zobowiązanego rozbiórki następujących obiektów budowlanych na terenie powiatu zwoleńskiego:

1. Rozbiórka pawilonu handlowego.
2. Rozbiórka ogrodzenia od strony drogi powiatowej.
3. Rozbiórka budynku inwentarskiego.
4. Rozbiórka pomieszczenia kotłowni przy budynku mieszkalnym.
5. Rozbiórka rozbudowy budynku inwentarskiego.
6. Rozbiórka nieużytkowanego budynku mieszkalnego.
7. Rozbórka nieużytkowanego budynku gospodarczego.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ROZBIÓRKI W/W OBIEKTÓW BUDOWLANYCH MOŻNA UZYSKAĆ PO UPRZEDNIM ZŁOŻENIU PISMA W BIURZE PINB W ZWOLENIU

UL. PERZYNY 86. TEL. 48 676 50 59.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU - grudzień 2015

Odsłony: 2797

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

"W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w szczególności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Czytaj więcej