PSP w Zakrzówku - Szkoła w Chmurze

Odsłony: 422

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku została wyróżniona certyfikatem międzynarodowego giganta informatycznego, czyli firmy Microsoft za udział w innowacyjnym projekcie Szkoła w Chmurze, który wprowadza w życie nowe modele uczenia się i nauczania oraz sposoby komunikacji na odległość.

Dyplom i certyfikat uzyskaliśmy dzięki inicjatywie Pani Dyrektor Małgorzaty Gazdy oraz nauczyciela matematyki Grzegorza Kęski.

Certyfikat zaświadcza, że nasza kadra pedagogiczna jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a nasi uczniowie przygotowywani do aktywnego i mądrego wykorzystywania ich w edukacji.

Czytaj więcej

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Odsłony: 1140

podziekowania spis rolny

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospodarstw rolnych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów społeczności lokalnych.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!


Czytaj więcej

Komunikat PINB

Odsłony: 341

KOMUNIKAT

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W  ZWOLENIU

 

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a w szczególności obiektów wielkopowierzchniowych, handlowych i użyteczności publicznej narażonych na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych, o zbliżającym się okresie zimowym i związanych z tym obowiązkach dotyczących odśnieżania dachów budynków, usuwania sopli lodowych, nawisów lodowych i śniegowych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie technicznym.

 Nie usuwanie nadmiernej warstwy śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji, a przez to doprowadzić do katastrofy budowlanej. Przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 oraz art. 61 ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu winien utrzymywać obiekt w stanie zapewniającym między innymi bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania obiektu oraz w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt związanych m.in. z działaniem sił natury (np. intensywne opady atmosferyczne), w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zapewnić dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.

Nie zastosowanie się do w/w obowiązku skutkować będzie zastosowaniem przepisów karnych .

                                               PINB w Zwoleniu

                                           Jan Galewski

PINB

Odsłony: 345

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU

BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

Przypominam wszystkim właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych (budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem) o obowiązku wynikającym z art. 61, 62 ustawy Prawo budowlane z 1994r. (Dz. U z 2020r., poz. 1333 tj.)

W/w osoby są zobowiązane w trakcie użytkowania obiektów budowlanych do zapewnienia kontroli   okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych w tym zasilanych z butli (propan-butan) oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrolę stanu technicznego przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych  powinny przeprowadzać osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim  oraz osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.            A kontrolę kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych , w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń występujących w przewodach dymowych i spalinowych 

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowej  przeprowadzana jest co najmniej raz w roku przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy  wykonywaniu dozoru  nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych 

Obowiązek w/w kontroli ciąży również na właścicielach lub zarządcach budynku mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego z wyłączeniem kontroli stanu technicznego elementów budynku.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu przeprowadzi kontrole doraźne wybranych obiektów budowlanych w zakresie spełnienia przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ciążących na nich obowiązków wynikających z przytoczonych przepisów ustawy Prawo budowlane

                                                           PINB W ZWOLENIU

                                                           inż. Jan Galewski