Przetarg na opał

Odsłony: 3878

Kazanów 2018.09.06

ZNAK: GPI.271.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw opału tj. węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał na sezon grzewczy 2018/2019.

Opis zamówienia:                                                      

Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka , węgiel orzech , ekogroszek , miał  na sezon grzewczy 2018/2019

Informacja o zamówieniu

Zamawiający:

Gmina Kazanów ul. Plac Partyzantów 28  tel. (48) 6766033 , fax: (48) 6766055

Adres strony internetowej : www.kazanow.pl

Postępowanie o zamówieniach publicznych w trybie:

 przetarg nieograniczony

Nazwa zamówienia:  Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał na sezon grzewczy 2018/2019.

Wspólny słownik zamówienia:

 CPV 091111000-0 Węgiel i paliwa na bazie węgla,   09111210-5 węgiel kamienny

Składanie ofert częściowych: 

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Wadium:

Nie dotyczy

Składanie ofert wariantowych:

Nie dopuszcza się  składania ofert wariantowych

Termin wykonania zadania:

Od 15.10.2018 do 15.04.2019

Kryteria wyboru oferty:

Cena ofertowa brutto  - 60%

Termin realizacji dostaw – 40%

Specyfikację  Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest bezpłatna, do pobrania  ze strony internetowej Zamawiającego: www.kazanow.plwww.ugkazanow.bip.org.pl     lub do odebrania w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kazanowie ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 5 , I piętro lub za zaliczeniem pocztowym.

Osoby do kontaktu  z oferentami: Danuta Ziarkowska-Lis i Przemysław Bębenek   dziarkowska@kazanow.pl  Tel. (48) 6766033 w. 24  i 18;

Oferty należy składać:

w Urzędzie Gminy  w Kazanowie  ul. Plac Partyzantów 28 , pokój nr 8 (sekretariat) -I piętro do dnia 19.09.2018 , godzina 11.45

Termin, miejsce otwarcia ofert: 19.09.2018 godzina 12:00  , sala konferencyjna Urzędu II piętro

Termin związania z ofertą wynosi:     - 30 dni od ostatniego terminu składania ofert

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na stronie :

-  w biuletynie Zamówień Publicznych

    Nr : 613116-N-2018 z dnia  05.09.2018 roku

- tablica ogłoszeń w Urzędzie

Zamiar zawarcia umowy ramowej:    nie

Zamiar zastosowania dynamicznego systemu zakupów :     nie

Zastosowanie aukcji elektronicznej     - nie

Pliki do pobrania :

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

2. Załączniki do specyfikacji

Wójt Gminy Kazanów
/-/ mgr Teresa Pancerz - Pyrka