Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - ogłoszenie

Odsłony: 2217

GMINA KAZANÓW
GPI- PN-271/3/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia"

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski, Danuta Ziarkowska-Lis Tel (48) 6766033 wew. 18, (48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 82705-2015 z dnia 08.06.015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl.

Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.
Miejsce wykonania usługi: sołectwo Zakrzówek Kolonia.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00-7
Czas trwania zamówienia: do 15 .09.2015 roku.
W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z art. 24 tejże ustawy.
Wymagane wadium: PLN  -  3000 złotych
Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Kazanów (sekretariat), ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów – 25.06.2015r. do godz. 11.00
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.06.2015 r. godzina 11.15,
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Pl. Partyzantów 28 sala konferencyjna Urzędu - II piętro.
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatniego terminu składania ofert.
 

POBIERZ DOKUMENTY

Kazanów, 08.06.2015           
                                  

WÓJT GMINY
Teresa Pancerz-Pyrka


Ogłoszenie zostało zamieszczone:
1. BZP nr 82705-2015 z dnia 08.06.2015r.
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie.
3. Strona internetowa Urzędu, BIP