Rozstrzygnięcie przetargu Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i OSP Kazanów

Odsłony: 2312

Kazanów, dnia 2015.07.27
Znak: GPI-PN-271/4/2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 27 lipca 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej”

wybrano ofertę:

„Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom”
za cenę. brutto: 299.632,60 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej

Zapytania i odpowiedzi do przetargu w ramach inwestycji WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA

Odsłony: 2176

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś,Borów, Dębniak, Ruda, Gmina Kazanów w ramach inwestycji „ WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA „ w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania - / etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska".

Wójt Gminy Kazanów w związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przetarg w ramach inwestycji "WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA"

Odsłony: 2534

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/1/2015

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych.

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza  nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami  (kategoria obiektu XXVI)   na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia , Kowalków Wieś , Borów , Dębniak , Ruda , gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania – I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska."

Czytaj więcej

Przetarg - Termomodernizacja przedszkola i OSP Kazanów 2015

Odsłony: 2166

GMINA KAZANÓW
GPI-PN-271/4/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy Kazanów
ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej"


Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - wybór oferty

Odsłony: 2002

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Oz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 25 czerwca 2015r. na wykonanie robót budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

„Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia”

wybrano ofertę:

„Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki”

za cenę brutto: 99.633,08 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się udzielenie zamówienia.

Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi Gminnej nr 450119W - ogłoszenie

Odsłony: 2090

GMINA KAZANÓW
GPI- PN-271/3/2015

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia"

Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski, Danuta Ziarkowska-Lis Tel (48) 6766033 wew. 18, (48) 6766033 w. 24

Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 82705-2015 z dnia 08.06.015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów  www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu - Remont mostu i przepustu

Odsłony: 2202

Kazanów, dnia 2015.05.14
Znak : GPI-271/2 /2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.907,984,1047 i 1473 , z 2014 r. poz.423 , 768, 811, 915 , 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 13 maja 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalkow nr drogi 450129W od km 1 +935 do km 1 +950"
 "Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4 + 310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

wybrano oferto:

"Zakład Budownictwa Wodnego Pan Michał Podgórski ul. Płużańskiego 21 , 26-630 Jednia-Letnisko"
za cenę brutto: 175.408,66 złotych

Czytaj więcej

Odpowiedzi na zapytanie do przetargów most, przepust 2015r.

Odsłony: 2208

Kazanów, 2015-05-07.
Znak : GPI-271/2/2015.

WYJAŚNIENIE

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

oraz

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950.

Odpowiedzi znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 1
POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 2
 

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg - remont mostu betonowego na Iłżance - Kowalków

Odsłony: 2133

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6766033, 6766035, faks 048 6766055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950,
Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia

Czytaj więcej