PRZETARG - Przebudowa drogi nr DG450120W - 890 mb - Zakrzówek Wieś

Odsłony: 1510

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa drogi gminnej o nr DG450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.

Nr ogłoszenia 68714-2016, data zamieszczenia 25.03.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl
1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890mb w miejscowości Zakrzówek Wieś.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450120W na długości 890 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, która obejmuje:

I. Roboty przygotowawcze – Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe, b/ mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża wraz z korytowaniem do głębokości 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni , II. Podbudowa – a/ wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu. – 14 cm , b/ wykonanie wiązania między warstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1 – 0,3 kg/m2. III. Nawierzchnia jezdni– a/ wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowo grysową AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,075 Mg/m2 – średnio o grubości 3 cm b/ nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 4 cm . IV Roboty ziemne– a/ Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza , b/ wbudowanie dowiezionej ziemi wzdłuż poboczy z zagęszczeniem- umocnienie poboczy, V Pobocza wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

POBIERZ DOKUMENTY

WYNIK PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1559

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. "Prawo zamówień Publicznych" (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Aglet Sp. z o. o ul. Nowogrodzka 31 , 00-511 Warszawa.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Czytaj więcej

Przetarg - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1724

Nr ogłoszenia 23803-2016, data zamieszczenia 08.03.2016 roku

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055

- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

Wszystkie pliki do pobrania poniżej!

POBIERZ PLIKI

Wybór oferty w przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016

Odsłony: 2518

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/2/2015.

Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak , numer ogłoszenia w BZP: 7720-2016 z dnia 12.01.2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1.1) Nazwa i Adres: Urząd Gminy w Kazanowie, pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, Tel 48 6766033, 48 6766035, fax. 048 6766055.
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadania zamówienia przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016.

Czytaj więcej

Wynik przetargu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Kazanów 2016

Odsłony: 2319

Znak: RGK- PN 271/2/2015

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 30.12.2015r. na świadczenie usług w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2016." komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów oferując łączną cenę brutto – 172.284,00 zł.
Słownie złotych: Sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery.

Czytaj więcej

Przetarg: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów w Gminie Kazanów - 2016

Odsłony: 2434

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych.
Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na wykonanie usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2016".
Upoważniony do kontaktów – Krzysztof Kazimierski tel. 6766033 w. 18 lub 24
Zamówienie ogłoszone w spisie BZP Nr 343184-2015 z dnia 15.12.2015r.
Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 pokój nr 4 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie:
a) odpadów komunalnych gromadzonych przez mieszkańców gminy Kazanów,
b) odpadów zbieranych selektywnie,
c) odpadów wielkogabarytowych i opon z terenu gminy Kazanów,
d) odpadów budowlanych i odpadów z remontów,
e) odpadów elektro z terenu gminy Kazanów,
f) odpadów ulegających biodegradacji,
g) oraz obsługa administracyjna wywozu odpadów z terenu gminy .

Czytaj więcej

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów Kolonia

Odsłony: 1973

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zam. publicznych

Wójt Gminy Kazanów ogłasza nieograniczony przetarg na:

wykonanie usługi w zakresie: "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 1317 na długości 505 mb w miejscowości Miechów Kolonia"

Upoważniony do kontaktów – Danuta Ziarkowska-Lis Tel. (48) 676-60-33 w. 24
Zamówienie ogłoszone w spisie BZP nr 139523-2015 z dnia 22.09.2015 r.

Szczegółowe warunki zakresu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia którą można odebrać w Urzędzie Gminy Kazanów w pokoju nr 5 lub za zaliczeniem pocztowym.
SIWZ oraz niezbędna dokumentacja zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl, www.ugkazanow.bip.org.pl

Czytaj więcej

Odpowiedzi do przetargu na dostawę opału w sezonie 2015/16

Odsłony: 1770

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1
jakie są ilości całego zamówienia na podane asortymenty?

Odpowiedź:
Ogólna ilość dostaw uzależniona jest od warunków atmosferycznych, przewiduje się ilość dostaw węgiel – do 100 ton . Eko-groszek - do 70 ton, miał - do 25 ton.

Zapytanie 2
jakie będą jednorazowe dostawy do danych punktów?

Odpowiedź:
jednorazowe dostawy od 5 ton do 10 ton.

Zapytanie 3
Czy są utrudnienia wjazdu dużymi samochodami?

Odpowiedź:
Tak występują utrudnienia wjazdu dużymi samochodami, wjazd samochodem tylko z załadunkiem do 10 ton opału.


Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg: Dostawa opału do jednostek komunalnych 2015/16

Odsłony: 1741

Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

Zamówienie zostało ogłoszone w BZP pod numerem: 236216-2015 dnia 10.09.2015r.

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Kazanów reprezentowana przez Wójta – Panią Teresa Pancerz-Pyrka
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów
tel. (048) 676-60-33

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Kazanowie,
ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów,
pok. Nr 5 w godz. 9.00-13.00,
adres strony internetowej: www.kazanow.pl

3. Przedmiot zamówienia: Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016
Oznaczenie CPV 09.11.12.10-5

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji

Odsłony: 1859

Kazanów, 2015-07-29
Znak: RGK-PN 271/1/2015

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 28.07.20 15r. na wykonanie robót budowlanych zakresie: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przyłączami wg wykazu dołączonego do wniosku w m. Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA" - I etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w m. Wólka Gonciarska" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom oferując łączną cenę: brutto - 785.695,00 zł. słownie złotych: Siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć.

Czytaj więcej