Rozstrzygnięcie przetargu - Remont mostu i przepustu

Odsłony: 1357

Kazanów, dnia 2015.05.14
Znak : GPI-271/2 /2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.907,984,1047 i 1473 , z 2014 r. poz.423 , 768, 811, 915 , 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 13 maja 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn. :

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalkow nr drogi 450129W od km 1 +935 do km 1 +950"
 "Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4 + 310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

wybrano oferto:

"Zakład Budownictwa Wodnego Pan Michał Podgórski ul. Płużańskiego 21 , 26-630 Jednia-Letnisko"
za cenę brutto: 175.408,66 złotych

Czytaj więcej

Odpowiedzi na zapytanie do przetargów most, przepust 2015r.

Odsłony: 1304

Kazanów, 2015-05-07.
Znak : GPI-271/2/2015.

WYJAŚNIENIE

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

oraz

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950.

Odpowiedzi znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 1
POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 2
 

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Przetarg - remont mostu betonowego na Iłżance - Kowalków

Odsłony: 1310

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, woj. mazowieckie, tel. 048 6766033, 6766035, faks 048 6766055.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950,
Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia

Czytaj więcej

Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej w gm. Kazanów w 2015r.

Odsłony: 1297

Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn zm./ Wójt Gminy Kazanów ogłasza:
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY KAZANÓW W ROKU 2015

I. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
1. Organizacje pozarządowe,
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wyniku przetargu odpady na 2015r.

Odsłony: 1425

Kazanów, 2014-12-23.
Znak: RGK- PN 271/3/2014

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm. ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 22.12.2014r. na wykonanie usług zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę, która jednocześnie spełnia wszystkie warunki SIWZ złożyła firma

Usługi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa21, 26-625 Wolanów oferując łączną cenę brutto – 182.347,20 zł.
Słownie złotych: Sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem i dwadzieścia groszy.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wykonawcach których oferty zostały odrzucone - odbiór odpadów 2015

Odsłony: 1310

Kazanów, 2014.12.23.
Znak : RGK-Pn-271/3/2014.

ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907 z późń. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015, jako - Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp odrzucił ofertę następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76 , 26-600 Radom.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Czytaj więcej

Informacja o wsparciu WFOŚIGW wodociąg i SUW 2014r.

Odsłony: 1328

Tytuł programu: Zadania z zakresu gospodarki wodnej
Nr programu: 2014-GW-2

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla miejscowości Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 81.967,00 zł.

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wólka Gonciarska gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 624.343,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Czytaj więcej

Odpowiedzi na zapytania w przetargu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

Odsłony: 1265

Kazanów, 2014-12-17
Znak: RGK-Pn-271/3-1/2014.

WYJAŚNIENIE
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kazanów w roku 2015."

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Czytaj więcej