PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) KAZANÓW

Odsłony: 511

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) KAZANÓW

przy Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kroczów Większy

jest czynny w każdy 2-gi piątek  i 3-cią sobotę miesiąca

w godzinach od 08:00 do 14:00

W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny, dostarczone we własnym zakresie i na własny koszt przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazanów.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

- papier i tektura

- metal i tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła

- bioodpady

- przeterminowane leki i chemikalia ( np. leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich detergenty, rozpuszczalniki, farby, kleje i inne niebezpieczne odpady chemiczne)

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

- odzież i tekstylia

Ponadto w terminach otwarcia w miesiącu czerwcu i październiku  PSZOK przyjmie następujące rodzaje odpadów:

- zużyte opony od samochodów osobowych (w ilości do 8 sztuk )

- odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem odpadów zawierających azbest (w ilości do 2 m3 )

- meble i inne odpady wielkogabarytowe