Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 517

gops zywnosc logo

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie od 01.08.2018 r. do 20.08.2018r. w celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Wsparcie w postaci artykułów żywnościowych trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), których dochód nie przekracza 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie. Osoby zgłaszające się po skierowanie powinny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z poważaniem
Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka