INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Odsłony: 393

INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wójt Gminy Kazanów informuje, że od 3 do 17 września 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów ul. Plac Partyzantów 28, w pokoju nr 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2018 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Turniej tenisa stołowego

Odsłony: 487

Wakacyjny turniej tenisa stołowego - 3 dniowy za nami!!!

W weekend 20-22 lipca 2018 r. w Kazanowie odbywał się "Wakacyjny Turniej Tenisa Stołowego". Dzień pierwszy to zmagania Kazanowskiej młodzieży, w sobotę do rywalizacji stanęli zawodnicy z poza gminy Kazanów natomiast w niedziele mieszkańcy Gminy. Tradycyjnie na frekwencje mimo wakacyjnego okresu nie można było narzekać. Warto zaznaczyć, że jeden z zawodników na turniej dotarł rowerem z Puław! Sędzią głównym zawodów był Pan Wacław Ziomek ze Skarżyska.Wszyscy uczestnicy mogli liczyć tradycyjnie na poczęstunek i świetną atmosferę. Turniej obfitował w wiele wyrównanych spotkań. Każdy uczestnik otrzymał koszulkę pamiątkową ze zmagań w Kazanowie.Zmagania były współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a organizatorem był klub ULKS Kazanów.

Czytaj więcej

PODPROGRAM 2017 efekty

Odsłony: 430

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Odechowie z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Radomiu realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Czytaj więcej

Ogłoszenie GOPS

Odsłony: 314

gops zywnosc logo

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kazanów zaprasza wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w terminie od 01.08.2018 r. do 20.08.2018r. w celu otrzymania skierowania na w/w pomoc.

Wsparcie w postaci artykułów żywnościowych trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej), których dochód nie przekracza 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie. Osoby zgłaszające się po skierowanie powinny przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Z poważaniem
Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Informacja

Odsłony: 380

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej, natomiast od dnia 1 lipca 2018 r. w formie elektronicznej.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok.11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno – Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok – od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku . Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada 2018 roku i trwa do 31 października 2019 roku.

Czytaj więcej